Den ”gravide” mand

Lindved, Kirsten, psykolog

Mænds behov, forventninger og evner til at ændre roller i forbindelse med et kommende for-ældreskab er først blevet interessant for forskningen indenfor de sidste 15 år. 
Det kan der være flere grunde til: 
For det første kan det være vanskeligt at få øje på faderens oplevelser, da han jo ikke berøres direkte af fysiske ændringer. Den vorden-de far udspørges sjældent om symptomer, med mindre der er noget specielt i vejen. 
For det andet ind-rømmer mænd kun modvilligt, at de har symptomer af frygt for blive be-tegnet som neurotiske eller umandige eller for at skåne deres part-ner for be-kym-ring. Meget af den infor-mation, som eksisterer om mænds fysiske eller psyki-ske ubehag i graviditetsperioden, er kommet in-direkte - fra kvinderne. 
For det tredje synes der at være en generel tendens til at bagatellisere mandens op-level-se af at være vordende far.